Return to homepage
HÄRNÖSTUDIER


Click Here
Filosofi  B

Tolvor- Etiken

1 Detta frågar utilitaristen inom etiken 
2 Två viktiga punkter i djupekologin enligt Naess
3 Detta innebär teorin om kausal determinism 
4 Så lyder de två versionerna av Kants kategoriska imperativ 
5 Det viktigaste enligt Peter Singer med att vara utilitarist 
6 Så tänker Schopenhuer om den fria viljan 
7 Detta har socialpsykologin upptäckt kring människors sätt att handla moraliskt
8 Dömd till frihet är människan enligt denne filosofi 
9 Därför avvisar Kant på förhand all auktoritär etik 
10 En ohållbar form av relativism enligt David Chalmers 
11 Så kallas den teori som anser att den frihet som behövs för moraliskt ansvar är förenlig med en genomgripande determinism 
12 Därför är moral en kunskapsfråga enligt Kant

1 Så måste lagarna utformas enligt Jeremy Bentham
2 Därför ska vi enligt Kant inte tillåta undantag till regeln om att tala sanning
3 Detta vill Laurence Thomas säga om moralen när han talar om att inte ens den vackraste röst kan mäta sig med hundra röster som sjunger en sång
4 Han gör en distinktion mellan den vardagliga värld vi är en del av som han kallade fenomenvärlden och en annorlunda värld, den noumenella världen
5 Därför måste alla individer dra samma slutsatser i moral enligt Kant
6 Detta handlar rättvisa om enligt George Finnis 
7 Enligt James Rachels kan man lära sig detta av den moraliska relativismen
8 Detta är utgångspunkten för den moraliska relativismen
9 Så ser Hobbes på människans frihet
10 Därför kan vi inte lastas för sanningssägandets ev. dåliga följder
11 Aristoteles menar detta med phronesis, praktisk visdom
12 Detta hävdar emotivisterna om moraliska uttryck

1 Därför  får man inte bygga på toppen av vissa berg enligt Naess
2 Så försvarar Martha Nussaum kritiken att dygdetiken är radikalt relativistisk
3 Skillnaden på djur och människor i moralfrågor enligt Kant
4 Därför är det moraliskt riktigt att ogilla etnisk rensning enligt Richard Dworkin
5 Så kan man argumentera för mördares ansvarsfrihet
6 En moralisk relativis är en sådan person
7 På så sätt skiljer sig Kants uppfattning om etik från religionens
8 En fördel med dygdetiken jämfört med kantiansk och utilitaristisk etik enligt Julia Annas
9 Hon var tongivande i den s k Bloomburygruppen
10 Så kommer man fram till den kulturella relativismen
11 Detta är målet och belöningen för Aristoteles etik
12 Ett problem enligt Jonathan Glover när vi jämför lyckan


Tolvor - Ontologin

1 Aristoteles talar om den mänskliga naturen på dessa två sätt
2 Tre viktiga verktyg i människans hjärna enligt Daniel Dennett
3 Därför är det en motsägelse att alla sinnesting har en verklig materiell existens enligt Berkeley
4 En darwinistisk förklaring av varför fisken har sin form
5  Det enda som principen om tillräckliga skäl kräver enligt Taylor
6 På detta sätt finns världens föremål för de antirealistiska filosoferna
7 Därför är det ett misstag att göra Gud direkt ansvarig för allt som sker enligt  Keith Ward
8 Så säger Sartre om den mänskliga karaktären
9 Detta är metafysik
10 Feministisk teori utgår från detta
11 Livets mening enligt William Craig
12 Detta menar Berkeley med "andliga substanser"

1 Detta är vad människa är enligt Sartre
2 Därför bestrider Darwin att människan är det rationella djuret
3 Denna filosofi använder kristendomen för att formulera en människosyn
4 Sådan är människans natur enligt Pascal
5 Det intressanta hos kulturer enligt Richard Rorty
6 En religion som betonar den mänskliga fria viljan
7 Om detta slags tvång talar Sartre
8 Detta var naturvetenskapen mest intresserad av före franska revolutionen
9 Skillnaden mellan Aristoteles och Darwin vad gäller TELOS, målet för en form
10 von Inwagens åsikt om den kristna synen på Guds mening i allt som sker
11 Detta innebär "causa sui" enligt Taylor
12 Därför är det nödvändigt att tro på Gud och på en kommande värld enligt Kant

1 Så ser grekerna på den mänskliga fria viljan
2 Principen om tillräckliga skäl uttrycks bäst så (enligt Taylor)
3 Alfred Ayers uppfattning om vilka påståenden som kan ha någon vettig betydelse
4
Så låter Anselms ontologiska bevis
5 En sida av den mänskliga naturen som åskådliggörs i Första Moseboken
6 Så låter det kosmologiska gudsbeviset i Thomas' version
7 Detta visar exemplet med den genomskinliga bollen i skogen, enl. Taylor
8 Detta är Hobbes syn på den mänskliga kroppen
9 Paleys syn på mönster i naturen
10 Så kallas spåren av straffet i syndafallet
11 Detta betyder "skapelse" enligt Taylor
12 Detta antagande leder till problemet med ondskan och lidandet i världen enligt William Craig