Return to homepage
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Filosofi  A

Tolvor- Filosofisk ordlista

1 Detta betyder ordet "ethos"
2 Till detta kan medvetandet reduceras enligt materialismen
3 Enligt denna uppfattning av förnuftet är det först och främst en ordnande princip i universum
4 Denna filosofi gör vägran att fälla omdömen till en grundhållning i tillvaron
5 Den mest berömda skeptiska filosofen som hävdade att vår tro på existensen av yttre föremål endast bygger på insinkt och psykiska mekanismer
6 I detta omdöme menar sig Descartes ha funnit kunskapens säkra grundval
7 Så kallas en erfarenhet som beror på sinnesförmågan
8 Från dessa filosofer kommer den klassiska versionen av empirismen
9 Verkligheten är på ett radikalt vis bestämd av kunskap och tänkande enligt denna filosofi
10 Inom denna moralfilosofiska riktning debatteras huruvida etisk diskussion bara är inbördes propaganda eller om etisk argumentation är underställd enmängd logiska krav
11 Så förklarar mekanismen alla händelser i universum
12 Två varianter av Gud som dynamisk orsak

1 I denna kunskapsteoretiska riktning innebär ett påståendes "sanning" att det induktivt anger en viss sannolikhet eller säkerhet  
2 Två greker som försökte sig på materialistiska förklaringar av världen
3 Denna idé är den mest allmänna och mest innehållsrika, den översta i Platons idéhierarki 
4 Detta är styrkan i dynamismen
5 Två former av ontologi
6 Dessa två läror innefattas i den absoluta idealismen
7 Sedan filosofen Thomas Reid (1710-96)  har det varit vanligt att skilja mellan dessa två typer av förnimmelse
8 Ontologins viktigaste uppgift enligt Martin Heidegger
9 Denne filosof menar att världsanden kommer till medvetande om sig själv genom det mänskliga förnuftet
10 Hos Descartes, Spinoza, Leibniz kan vi se denna klassiska rationalistiska dröm
11 Den historiskt sett vanligaste definitionen på Gud
12 Denna form av materialism avvisar vulgärmaterialismen och bestrider att verkligheten endast skulle bestå av fysiska kroppar i rörelse och lagarna för dessa


1 Detta vinner vi genom att vara oengagerade, enligt filosofen Pyrrhon
2 Han
hävdade att  världen inte i sin helhet skulle kunna vara given som ett empiriskt föremål
3 Denna del av astronomin, sysslar med universums ursprung, utveckling och struktur
4 Så ser Marx, Stirner, Schopenhauer och Nietzsche på idén om ett rent förnuft 
5 Tre filosofer som inte föreskriver någon ny moral, utan blott ger stöd för och systematiserar den redan gällande moralen
6 Denna etik måste knytas samman med en teori om vad som är gott i sig själv
7 Två metafysiska uppfattningar inom kosmologin
8
Den klassiska analysen av kunskap (3 termer)
9 Denna etik behandlar det sätt på vilket moraliska fenomen skall avgränsas från icke-moraliska, och vilken den kunskapsteoretiska, språkfilosofiska och ontologiska grundvalen för moraliska värderingar är
10 Denna riktning hävdar att varje försök att finna kritierier (härunder definitioner) på vetande måste stranda eftersom der leder till en oändlig regress
11 Att tro på Gud i denna mening är att vara medveten om hur våra sinnen och våra tankar och känslor fungerar när vi "konstruerar" vår värld
12 Detta är den klassiska rationalismens dröm